Changing the preferred language in office365 in BULK

Changing the preferred language in office365 in BULK

If you have office365 with active directory sync here is a simple way of changing the AD users preferred language in bulk!

$UpnPath = "C:\OfficeLanguageScript\UsersToCheck.txt"
$DoneUpnPath = "C:\OfficeLanguageScript\DoneUsers.txt"
$UpnPath = "C:\OfficeLanguageScript\UsersToCheck.txt"
$C = Get-ADUser -Filter * -SearchBase 'OU=SWE,DC=domain,DC=com' | Select-Object -Property SamAccountName | Out-String
Write-Host $C
#Creates file with all users UPN
if (!(Test-Path $UpnPath))
{
  New-Item -Path "C:\OfficeLanguageScript\" -Name "UsersToCheck.txt" -ItemType "file" -Value $C
  Write-Host "Created new file and text content added"
}
else
{
 Remove-Item –path $UpnPath
 New-Item -Path "C:\OfficeLanguageScript\" -Name "UsersToCheck.txt" -ItemType "file" -Value $C
 Write-Host "File already exists so it was cleared and filled with new data"
}
(Get-Content $UpnPath | Select-Object -Skip 3) | Set-Content "C:\OfficeLanguageScript\UsersToCheck.txt"
Write-Host "Removing first three rows"
(Get-Content $UpnPath | Foreach {$_.TrimEnd()}) | Set-Content "C:\OfficeLanguageScript\UsersToCheck.txt"
Write-Host "removing trailing space of file"
(Get-Content $UpnPath | ? {$_.trim() -ne "" }) | Set-Content "C:\OfficeLanguageScript\UsersToCheck.txt"
Write-Host "removing trailing empty lines"
#Check if there is a file with done users
if (!(Test-Path $DoneUpnPath))
{
  New-Item -Path "C:\OfficeLanguageScript\" -Name "DoneUsers.txt" -ItemType "file"
  Write-Host "Created new DoneUsers file and text content added"
}
#Compare files
$strReference = Get-Content $UpnPath
$strDifference = Get-Content $DoneUpnPath
#If null array.... ffs....
if ($strReference -eq $null) { $strReference = "" }
if ($strDifference -eq $null) { $strDifference = "" }
#Removes empty inputs
$strReference = $strReference.Where({ $_ -ne "" })
$strDifference = $strDifference.Where({ $_ -ne "" })
#Compares the lists
$users = Compare-Object $strReference $strDifference
Write-Host "Users to change language on"
Write-Host $users.InputObject
foreach ($user in $users.InputObject)
{
 Set-ADUser $user –replace @{PreferredLanguage="sv-SE"}
 Add-Content $DoneUpnPath $user
} 

Bulk changing OneDrive language of users

We are a daughter company located in another country than our parent company which means that our shared office 365 tenant has a default language that we don’t daily use.

To not have to change the language settings of every user individually we can use the following script to bulk edit the users based on OU membership.
NOTE! This is only for the language settings for example the built in excell in onedrive. This does not change the preferred office365 language.

If you have any questions of how it works, contact me.

$UpnPath = "C:\OneDriveLanguageScript\UsersToCheck.txt"
$DoneUpnPath = "C:\OneDriveLanguageScript\DoneUsers.txt"
$UpnPath = "C:\OneDriveLanguageScript\UsersToCheck.txt"
$SiteURL = "https://tehoc-admin.sharepoint.com/"
$ODUrl = "https://tehoc-my.sharepoint.com/personal/"
$Locale = "1053"

#User Name Password to connect 
$AdminUserName = "username@domain.com"
$AdminPassword = "apppass" #App Password
 
#Prepare the Credentials
$SecurePassword = ConvertTo-SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force
$creds = new-object -typename System.Management.Automation.PSCredential -argumentlist $AdminUserName, $SecurePassword

$C = Get-ADUser -Filter "userPrincipalName -like '*'" -SearchBase 'OU=SWE,DC=domain,DC=com' | Select-Object -Property UserPrincipalName | Out-String

#Creates file with all users UPN

if (!(Test-Path $UpnPath))
{
  New-Item -Path "C:\OneDriveLanguageScript\" -Name "UsersToCheck.txt" -ItemType "file" -Value $C
  Write-Host "Created new file and text content added"
}
else
{
 Remove-Item –path $UpnPath
 New-Item -Path "C:\OneDriveLanguageScript\" -Name "UsersToCheck.txt" -ItemType "file" -Value $C
 Write-Host "File already exists so it was cleared and filled with new data"
}

(Get-Content $UpnPath | Select-Object -Skip 3) | Set-Content "C:\OneDriveLanguageScript\UsersToCheck.txt"
Write-Host "Removing first three rows"

(Get-Content $UpnPath | Foreach {$_.TrimEnd()}) | Set-Content "C:\OneDriveLanguageScript\UsersToCheck.txt"
Write-Host "removing trailing space of file"

(Get-Content $UpnPath | ? {$_.trim() -ne "" }) | Set-Content "C:\OneDriveLanguageScript\UsersToCheck.txt"
Write-Host "removing trailing empty lines"

#Check if there is a file with done users

if (!(Test-Path $DoneUpnPath))
{
  New-Item -Path "C:\OneDriveLanguageScript\" -Name "DoneUsers.txt" -ItemType "file"
  Write-Host "Created new DoneUsers file and text content added"
}

#Compare files

$strReference = Get-Content $UpnPath
$strDifference = Get-Content $DoneUpnPath

#If null array.... ffs....
if ($strReference -eq $null) { $strReference = "" }
if ($strDifference -eq $null) { $strDifference = "" }

#Removes empty inputs
$strReference = $strReference.Where({ $_ -ne "" })
$strDifference = $strDifference.Where({ $_ -ne "" })

#Compares the lists
$users = Compare-Object $strReference $strDifference

Write-Host "Users to change language on"
Write-Host $users.InputObject

#Connect msol service
Connect-SPOService -Url $SiteURL -Credential $creds

#Add references to SharePoint client assemblies and authenticate to Office 365 site - required for CSOM
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.dll"

foreach ($user in $users.InputObject)
{
 #Building user ODrive Full Url
 Write-Host "Building ODrive Full Url for $user" -ForegroundColor Yellow
 $ODriveFullUrl = $ODUrl + $user.Replace("@","_").replace('.','_')
 Write-Host $ODriveFullUrl
 
 #Adding Admin access to user OneDrive
 Write-Host "Adding Admin access to $user OneDrive" -ForegroundColor Yellow
 Set-SPOUser -Site $ODriveFullUrl -LoginName $creds.UserName -IsSiteCollectionAdmin $true | Out-Null

 #Bind to OD4B Site and change locale
 Write-Host "Changing Locale for $user" -ForegroundColor Yellow 
 $spocreds = [Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials]::new($Creds.UserName,$creds.Password)
 $Context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($ODriveFullUrl)
 $return = $Context.Credentials = $spocreds
 $Context.ExecuteQuery()
 $Context.Web.RegionalSettings.LocaleId = $Locale         
 $Context.Web.Update()
 $Context.ExecuteQuery()
 Write-Host $Context
  
 #Removing Admin access from User OneDrive
 Write-Host "Removing Admin access from $upn OneDrive" -ForegroundColor Green
 Set-SPOUser -Site $ODriveFullUrl -LoginName $creds.UserName -IsSiteCollectionAdmin $false | Out-Null
 Add-Content $DoneUpnPath $user
}

GDPR, tandlöst för privatpersoner

GDPR, tandlöst för privatpersoner

GDPR (General Data Protection Regulation) som blev lag den 25 maj 2018 är en lag vars syfte var att privatpersoner skulle få bättre kontroll över sina personuppgifter.
GDPR tillåter dock undantag för stat och myndighet samt att GDPR inte bryter mot existerande lagar.
Detta ger oss följande problem, offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen som är skyddad av grundlag.

Offentlighetsprincipen: https://lagen.nu/begrepp/Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen: https://lagen.nu/1949:105

All information om dig som du uppger till skatteverket är i princip offentliga uppgifter.
Dessa uppgifter är tex. var du bor, civilstatus samt vad du har i skatt (räkna bakåt och man kan beräkna vad du tjänar)
Dessa kan företag köpa av skatteverket och publicera genom att hänvisa till tryckfrihetsförordningen.

Detta kommer förstärka skatteverket som huvudsaklig leverantör av persondata.
Vilka företag har det just nu svettigt? Inga av dem i Sverige man ville sätta dit.
De som har det jobbigast just nu är små privata revisionsbyråer, lönekontor och HR avdelningar som måste kartlägga hur och var all persondata lagras samt sätta upp rutiner för hanterandet av dessa.

Vilka tjänar på det? Skatteverket och GDPR konsulter.

För att verkligen kunna reda ut och sätta press på oseriösa aktörer kan ett prejudicerande dom behövas.

Konfigrera switchar från läsplattan / varför det är viktigt med enable lösenord

En kul grej som jag har velat testa är om det går att konfigurera switchar från en tablet (läsplatta) med seriell kabel.
Och det går!

Jag har följande setup:

En USB A hona till en micro USB kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En usb till seriell adapter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan var det bara att testa med en lämplig programvara på in Leovo tab 4 och VIPS! Det fungerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kunde utan problem få ut konfigurationsfilen från en av våra switchar.
Det är en av anledningarna att det är så viktigt med ”Enable” lösenord. (som vi använder oss av)
Man kan spara makron i applikationen så med ett enkelt knapptryck så kan man ladda ner hela konfigurationen.

Active Directory testa standardlösenord

Om ni har ett standardlösenord ni använder när nya konton skapas, använd följande kommando i powershell för att kontrollera att användarna har ändrat det.

Get-ADUser -Filter * -SearchBase ”DC=domain,DC=local” | ForEach {
$_.SamAccountName
(new-object directoryservices.directoryentry ””, (”domain\” + $_.SamAccountName), ”password”).psbase.name -ne $null
Write-Host ””
}

Ändra bara domännamnet till ditt korrekta samt password till standardlösenordet du vill testa.

ESXI slut på disk?

Fick slut på diskutrymme på en av diskarna.

VM maskinen kör FreeNAS, den har per automatik synkat FEL directory och nu skapat dubbletter på alla filer. VM disken är full och host storagen också.

Hur gör jag nu då? När jag väl har tagit bort alla filer så krymper inte VMs disk allokering.

JO! Då gör man såhär!

Slå av den virtuella maskinen.
Aktivera SSH till VMware ESXI hosten i inställningarna.
SSHa till maskinen och gå till /vmfs/volumes/, där under ligger all storage.
Gå till den .vmdk filen av intresse och skriv kommandot ”vmkfstools -K filen.vmdk”

Det ska räcka. 🙂

Se den här länken för mer information

http://buildvirtual.net/reclaim-used-space-with-vmkfstools-punchzero/

44!

Mycket har hänt de senaste dagarna. Fick denna artikel skickad till mig. Den handlar om förinstallerade maleware applikationer på telefoner. Om du äger en Samsung, kontrollera listan.

Magick mirror projektet går framåt! Typ…

Fel upplösning på skärmen. Projektet har hamnat i ett pausat läge då vi samtidigt renoverar köket.

Vi är nu också nere på 44/110 problem! Det är en 60% förbättring från när vi började.

Magic Mirror

Idag kom vi ner till 49/110, vi gör fortfarande framsteg vilket är kul. Konsultchefen ringde mig också, han är en av de bästa cheferna jag har haft. Dagen gick så bra och jag var så glad så nu ska jag börja med ett nytt projekt.

Jag vill göra en Magic Mirror och till det hoppas jag att jag får hjälp av min goda vän Cliff, han är en grym programerare.
Jag har köpt in följande idag:

 • Reflekernade dekorplast (halvt genomskinlig)
 • Tavelram
 • 8″ skärm till Raspberryn
 • USB wifi sticka
 • HDMI kabel

Bilder och guider kommer, detta ska bli kul!

IT Blogg

Jag är konsult på ett otroligt konsultbolag och är placerad på ett annat som problem manager.
Det har sina utmaningar, men det är roligt.
För er som inte vet vad en problem manager är se Wikipedia.
Vårt jobb är att leda processen  som får fram orsaken till varför det blir leveransstörningar i IT miljön.
Under tiden jag har jobbat har vi sänkt antalen PMR med 53% på 3 månader från 110 till 51.

Det är beviset vad rätt person på rätt plats kan göra.