PDF avläsning med python

PDF avläsning med python

Har ni ett gammalt eller ett ekonomisystem som är svårt att integrera?
Nedan finns kod för att läsa av innehållet i en PDF. Detta kommer inte fungera rakt av för din lösning, men kan ge inspiration.

Om du behöver hjälp så finns mina kontaktuppgifter på den här sidan eller Linkedin.

#Created by Karl Sjökvist

from pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManager, PDFPageInterpreter
from pdfminer.converter import TextConverter, XMLConverter, HTMLConverter
from pdfminer.layout import LAParams
from pdfminer.pdfpage import PDFPage
from io import BytesIO

import os
import glob
import xml.etree.ElementTree as ET


def convert_pdf(path, format='xml', codec='utf-8', password=''):
  rsrcmgr = PDFResourceManager()
  retstr = BytesIO()
  laparams = LAParams()
  if format == 'text':
    device = TextConverter(rsrcmgr, retstr, codec=codec, laparams=laparams)
  elif format == 'html':
    device = HTMLConverter(rsrcmgr, retstr, codec=codec, laparams=laparams)
  elif format == 'xml':
    device = XMLConverter(rsrcmgr, retstr, codec=codec, laparams=laparams)
  else:
    raise ValueError('provide format, either text, html or xml!')
  fp = open(path, 'rb')
  interpreter = PDFPageInterpreter(rsrcmgr, device)
  maxpages = 0
  caching = True
  pagenos=set()
  for page in PDFPage.get_pages(fp, pagenos, maxpages=maxpages, password=password,caching=caching, check_extractable=True):
    interpreter.process_page(page)

  text = retstr.getvalue().decode()
  fp.close()
  device.close()
  retstr.close()
  return text

#Analyserar och flyttar de analyserade filerna till klara efter att en xml har skapats av innehållet

PATH = "C:/Users/karl.sjokvist/Desktop/read pdf/"

if not os.path.exists('klara'):
  os.makedirs('klara')

pdffiles = (glob.glob(PATH + "*.pdf")) #Listar alla filer
for pdf in pdffiles:
  text = convert_pdf(pdf) #Anropet till konverteringen
  filename = pdf.split("\\")
  filename = filename[1].split(".")
  filename = filename[0]
  print ("påbörjar analys av " + filename)
  f = open(filename + ".xml", "w")
  text = text.replace("utf-8", "ISO-8859-1")
  text+="</pages>" #Var tvungen att lägga till detta då det finns en bugg
  f.write(text)
  f.close()
  
  os.replace(pdf, PATH+"klara/" + filename + ".pdf") #Flyttar filen

  #XML query för att få fram datan
  tree = ET.parse(filename + ".xml")
  root = tree.getroot()

  raknadesidor = 0
  sidor = 1

  #Räknar sidor i PDFn
  for value in root.iter('page'):
    raknadesidor+=1

  #Går genom alla sidor enskillt
  while sidor <= raknadesidor:
    print ("Sida" + str(sidor))
    for value in root.iter('page'):
      if value.attrib['id'] == str(sidor): #Sidorna på PDFen
  
        #För att få fram alla kostnadsrader
        #Artikelrader
        kostnadsrader = []
        for subvalue in value.iter('textline'):
          if subvalue.attrib['bbox'].startswith("53.150"): #Kordinaterna på PDFen
            textstring = ""
            for text in subvalue.iter('text'): #Slår ihop indeviduella tecken till rader
              textstring+=text.text
            textstring = textstring[:-1]#Tar bort nya radbytet
            kostnadsrader.append(textstring)
        firstindex = kostnadsrader.index("Artikel") #Första radindex
        secondindex = [i for i in kostnadsrader if i.startswith('Moms')]
        secondindex = kostnadsrader.index(secondindex[0])
        kostnadsrader = kostnadsrader[firstindex + 1:secondindex] #tar bort allt innan och efter index

        print (kostnadsrader)

        #Counts the numbers of type rows i.e. rows that has numbers
        posoffirstnum = None
        countrows = 0
        for i in kostnadsrader:
          if i[0].isnumeric():
            if i[-1].isnumeric():
              if posoffirstnum == None:
                posoffirstnum = countrows
          countrows+=1

        #Benämning
        benamningsrader = []
        for subvalue in value.iter('textline'):
          if subvalue.attrib['bbox'].startswith("130.400"): #Kordinaterna på PDFen
            textstring = ""
            for text in subvalue.iter('text'): #Slår ihop indeviduella tecken till rader
              textstring+=text.text
            textstring = textstring[:-1]#Tar bort nya radbytet
            benamningsrader.append(textstring)
        firstindex = benamningsrader.index("Benämning") #Första radindex
        benamningsrader = benamningsrader[firstindex + 1:] #tar bort allt ibörjan och slutet av array

        print (benamningsrader)
      
        #antal
        antalrader = []
        for subvalue in value.iter('textline'):
          if subvalue.attrib['bbox'].startswith("360.200") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("360.650") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("365.150") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("364.700"): #Kordinaterna på PDFen
            textstring = ""
            for text in subvalue.iter('text'): #Slår ihop indeviduella tecken till rader
              textstring+=text.text
            textstring = textstring[:-1]#Tar bort nya radbytet
            textstring = textstring.replace(" St","");
            textstring = textstring.replace(" ","");
            antalrader.append(textstring)

        print (antalrader)
      
        #enhet
        enheter = []
        for subvalue in value.iter('textline'):
          if subvalue.attrib['bbox'].startswith("365.150") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("391.400") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("360.650") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("360.200"): #Kordinaterna på PDFen
            textstring = ""
            for text in subvalue.iter('text'): #Slår ihop indeviduella tecken till rader
              textstring+=text.text
            textstring = textstring[:-1]#Tar bort nya radbytet
            enheter.append(textstring)
        
        #Rensar onödig informaton från enhet
        enheterloop = 0
        while enheterloop < len(enheter):
          if "st" in enheter[enheterloop]:
            enheter[enheterloop] = "st"
          if "tim" in enheter[enheterloop]:
            enheter[enheterloop] = "tim"
          if "skif" in enheter[enheterloop]:
            enheter[enheterloop] = "skif"
          if "St" in enheter[enheterloop]:
            enheter[enheterloop] = "St"
          if enheter[enheterloop] != "st" and enheter[enheterloop] != "tim" and enheter[enheterloop] != "skif" and enheter[enheterloop] != "St":
            del enheter[enheterloop]
            if len(enheter) >=1:
              enheterloop-=1
          enheterloop+=1

        print (enheter)
      
        #pris
        prisrader = []
        for subvalue in value.iter('textline'):
          if subvalue.attrib['bbox'].startswith("417.150") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("421.650") or subvalue.attrib['bbox'].startswith("426.150"): #Kordinaterna på PDFen
            textstring = ""
            for text in subvalue.iter('text'): #Slår ihop indeviduella tecken till rader
              textstring+=text.text
            textstring = textstring[:-1]#Tar bort nya radbytet
            prisrader.append(textstring)
        print (prisrader)

        #skriva ut raderna
        rader = 0
        offset = 0
        print ("Skriver ut raderna")
        while rader < len(kostnadsrader):
          rad = kostnadsrader[rader]
          if rader >= posoffirstnum:
            if offset < len(benamningsrader):
              rad = rad + " " + benamningsrader[offset] + " " + antalrader[offset] + " " + enheter[offset] + " " + prisrader[offset]
              offset+=1
          rader+=1
          print (rad)
        print ("klar med analys\n")
    sidor+=1